Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ДЖИ ТИ РЕНТ” ЕООД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ

 1. ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в пълна изправност и добро експлоатационно-техническо състояние, отговарящо на всички изисквания за безопасност на движението, пълно окомплектован. Автомобилът е застрахован при условията на: „ПЪЛНО АВТОКАСКО” и  Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.

 1. При наемане на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да провери за неизправности по автомобила и ако установи такива, веднага да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ. Рекламации относно състоянието на автомобила се правят най-късно до предаването му от НАЕМОДАТЕЛЯ.
 2. При връщане на автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯТ прави оглед на същия. Ако се констатират липси или повреди по автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ дължи тяхното заплащане по оценка на вещо лице на застрахователя или с договорка между страните (НАЕМОДАТЕЛ-НАЕМАТЕЛ) с оглед актуалните пазарни цени.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

2.1. Своевременно да получава уговорения наем за ползването на автомобила;

2.2. Да проверява дали наетия автомобил се използва по предназначението на този договор без да пречи на НАЕМАТЕЛЯ;

2.3. Да изисква от НАЕМАТЕЛЯ информация за експлоатационно-техническото състояние на наетия автомобил;

НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен:

2.4. Да предостави наетия автомобил с пълен резервоар, в добро експлоатационно-техническо състояние, почистен след автомивка, ведно с всички принадлежности, числящи се към него след подписване на този договор, както и задължителните документи към него–регистрационен талон, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за годишен технически преглед.

2.5. Да предостави автомобила с приемо-предавателен протокол, в който се удостоверява предаването на автомобила в надлежно състояние: почистен автомобил, горивна наличност, съпровождащите документи и др. забележки ако има такива по автомобила.

2.6. Да осигури спокойно ползване на наетия автомобил от страна на НАЕМАТЕЛЯ за срока и действието на настоящия договор

2.7. При повреда на автомобила, която не може да се вмени във вина на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ подходящ заместващ автомобил. При обективна невъзможност за изпълнение на това задължение, договорът се прекратява, считано от датата на постъпване на автомобила за ремонт.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

НАЕМАТЕЛЯТ има право:

3.1. Да получи автомобила в добро техническо състояние и с редовни документи.

3.2. Да ползва спокойно автомобила според неговото предназначение за срока на договора.

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

 1. Да плаща изцяло и в срок уговореното в този договор възнаграждение и другите дължими плащания, без значение дали ползва автомобила или не и поради какви причини.

Да заплаща всички разходи и разноски, свързани с ползването и поддържането на наемното имущество, които не се покриват от НАЕМОДАТЕЛЯ, съгласно условията на договора, както и дължимите суми към трети лица.

 1. Да се грижи за автомобила с грижата на добър стопанин като предпочита неговото запазване пред запазване на своите вещи, да спазва стриктно техническите изисквания за експлоатация на автомобила, указанията на НАЕМОДАТЕЛЯ и общите условия на застрахователя към застрахователната полица, копие от които се предоставят на НАЕМАТЕЛЯ при подписване на договора и да го върне в добро техническо състояние и комплектованост на уговорената крайна дата за ползване.
 2. Да спазва стриктно инструкциите на производителя и НАЕМОДАТЕЛЯ, оторизираните от производителя или доставчика сервизи по отношение поддръжката, обслужването и ползването на наемното имущество, както и да ползва и да пази наемното имущество, в съответствие с изискванията на закона и грижата на добър търговец при условията на този договор. НАЕМАТЕЛЯТ поема задължението по този договор да не използва наетия АВТОМОБИЛ при екстремни условия (за спортни цели, такси, учебен, теглене на други превозни средства, претоварване, включително с пътници, съхранение и превозване на животни, запалителни вещества, замърсяващи предмети или предмети с лоша миризма и други подобни), за съхранение и превозване на наркотици, оръжия, както и всякакви други предмети, чието притежание е забранено със закон. 
 3. Да не извършва каквито и да е промени, допълнения или подобрения на автомобила без предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
 4. Всички повреди и липси, произлизащи от неправилната и/или небрежна ескплоатация, неспазване инструкциите на производителя, НАЕМОДАТЕЛЯ, оторизираните от производителя сервизи и Застрахователя и изобщо повреди и липси, които не са предмет на застраховката или ако са предмет на застраховката – не са платени от Застрахователя, както и повреди и липси, които не са предмет на производствената гаранция се отстраняват за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, който е длъжен да ги плати по действащите към момента “цени клиент с ДДС” на оторизирания сервиз, който е извършил ремонта в срок от 10 (десет) дни от получаване на уведомлението. Ако не го стори, то това е основание за разваляне на договора от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, който има право освен на цената на ремонта и на обезщетителна неустойка за забава в размер на 1% на ден върху нея, на незабавно плащане на неплатената част от цената на наемния договор и допълнителните суми.
 5. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да възстанови на НАЕМОДАТЕЛЯ всички суми, дължими за глоби/имуществени санкции и административни наказания, в срок от 5 работни дни от датата на уведомяването му. 
 6. При настъпване на застрахователно събитие НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено застрахователите по застраховка „Автокаско” и „Гражданска отговорност” и компетентните държавни органи и да осигури и представи всички необходими документи, изисквани от НАЕМОДАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и съответните държавни органи за установяване и доказване на застрахователното събитие, определяне и изплащане на съответното обезщетение. В случай на кражба на автомобила да уведоми незабавно, но не по-късно от 24 часа НАЕМОДАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и компетентните държавни органи и предаде 2-ра част от свидетелството за регистрация, прилежащите към автомобила ключове  и дистанционни за алармената инсталация (ако има такива). В противен случай, съгласно застрахователните условия, Застрахователят има право да не признае застрахователното събитие “кражба” и не изплати застрахователното обезщетение на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
 7. Да не преотстъпва ползването на автомобила на други лица, включително и членове на семейството му, без изричното съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
 8. Да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за всички възникнали проблеми по време на ползването, включително технически повреди или посегателства от страна на трети лица.
 9. Да не управлява наетия автомобил след употреба на алкохол или друго упойващо вещество. В случай на настъпило ПТП с автомобила, при което се констатира от контролните органи употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество от водача на автомобила, независимо от това, чия е вината за ПТП, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ всички разходи за ремонта на наетия автомобил плюс двойния размер на наема за всеки пропуснат ден.
 10. Да не оставя в автомобила предадените му документи за регистрация, застраховка„Гражданска отговорност” и талон за годишен технически преглед (ГТП). В противен случай, при противоправно отнемане на автомобила ведно с посочените документи, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ пълния размер на застрахователната сума по застраховка АВТОКАСКО на автомобила, по оценка на вещото лице на застрахователната компания или по договорка между двете страни (НАЕМАТЕЛ-НАЕМОДАТЕЛ) според средната пазарна цена на автомобила към деня на събитието. При загуба на документи, ключове, липсващи съоръжения или друго оборудване, неразделна част от автомобила, то същите следва да се заплатят/възстановят/ от НАЕМАТЕЛЯ в размер на актуалната към момента на установяване на загубата цена.
 11. В случай на ПТП с наетия автомобил, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изиска съставянето на протокол от органите на МВР и да представи същия на НАЕМОДАТЕЛЯ. При непредставяне на такъв протокол, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ всички разноски по покриването на щетата. Когато по вина на НАЕМАТЕЛЯ настъпи увреда при ползването /управлението/ на автомобила при обстоятелства, при които застрахователната компания откаже изплащане на обезщетение /употреба на алкохол, др.упойващи субстанции, забранени от закона, както и при обсебване и др., предвидени в НК случаи, съставляващи престъпление/, то НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за пълното обезщетение в размера на оценената от вещото лице на застрахователя щета /или по пазарната цена към деня на събитието/, както и за разноските по оценката и отстраняването на повредата до възстановяването на автомобила в първоначалното експлоатационно-техническо състояние, в това число и за състоянието на външен и вътрешен интериор, при което НАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил автомобила.
 12. В случай на претърпяно ПТП или друга щета, пряка и непосредствена последица от ползването /управлението/ на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, които налагат спирането на автомобила от движение и ремонт в сервиз, до отстраняване на повредата, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ наемната цена за всеки ден – от приемането на колата в сервиз, престоят в сервиз за отремонтиране на щетата до окончателното отремонтиране на щетата, в следствие на която автомобилът за отдаване под наем не е работил по предназначение.
 13. С подписване на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ се счита за предупреден и получил указания от НАЕМОДАТЕЛЯ да спазва правилата за движение по пътищата, както и всички законови ограничения на пътя съгласно ЗДвП. НАЕМАТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да спазва правилата за движение по пътищата, както и всички ограничения на пътя съгласно ЗДвП. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за извършени от НАЕМАТЕЛЯ нарушения на ЗДвП по време на ползване на автомобила, както и за снимки, констатиращи превишена от допустимата скорост от стационарни или мобилни камери на органите на МВР.
 14. Рискът от погиване, включително повреждане, конфискация, отнемане от държането, спиране от движение и др. подобни на наемното имущество преминава върху НАЕМАТЕЛЯ от момента на получаването му с приемо-предавателен протокол и не е основание за неплащане на наемна цена и другите дължими суми.

Гориво

3.16 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да зарежда автомобила за своя сметка. НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за наличността на горивото в автомобила, докато същия е във владението на НАЕМАТЕЛЯ. В случай на свършване на горивото или каквато и да е друга причина от естество, свързано със стопанисванетои управлението на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, разходите за ПЪТНА ПОМОЩ по репатрирането на автомобила до обслужващия НАЕМОДАТЕЛЯ сервиз, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.При зареждане с погрешно гориво НАЕМАТЕЛЯТ заплаща стойността на един резервоар гориво, таксата за ремонт и репатриране на автомобила.

Почистване

3.17 НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ автомобила след почистване в автомивка. В същото състояние НАЕМАТЕЛЯТ следва да върне автомобила, а в случай, че няма възможност да организира това, то при връщане на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ заплаща цената за услугата в размер на 10.00 евро, което обстоятелство се отразява в Приемо-Предавателния Протокол.

3.18 Ако желае продължаване на срока на договора, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми за това НАЕМОДАТЕЛЯ най-малко 24 часа преди изтичане на срока на договора, като в този случай удължаване на срока на договора е валидно единствено с подписване на АНЕКС между страните.

3.19 Да осигури опазването на автомобила от посегателства, като го паркира само на охраняем паркинг или гараж, с включена алармена система и други налични технически средства за защита, като вземе всички предпазни мерки;

3.20 След изтичане на уговорения срок, както и при предсрочно прекратяване на договора, да върне автомобила на указаното място, в рамките на установеното за НАЕМОДАТЕЛЯ работно време.

В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ прекрати предсрочно действието на договора или същият бъде развален по негова вина от НАЕМОДАТЕЛЯ, то той дължи обезщетителна неустойка в размер на 95% от оставащите до края на срока наемни вноски.

3.21 Да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за всички претърпени щети, липси и пропуснати ползи изцяло, ако:

3.22 Да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯТ при всеки случай на констатирани щети по автомобила, които не са резултат от обичайна употреба и нормално износване, ако това не е покрито от застраховател или е уговорено друго.

3.23 НАЕМАТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение във всеки случай на:

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява в следните случаи:

4.1. С изтичане срока на договора.

4.2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено и при уреждане на всички финансови въпроси, свързани с ползването на автомобила

4.3. Предсрочно от НАЕМОДАТЕЛЯ, ако автомобилът не се използва по предназначение и в нарушение на настоящия договор.

4.4. При грубо нарушение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ за опазване на автомобила, по преценка на НАЕМОДАТЕЛЯТ, че се застрашава или унищожава автомобила в резултат на груба небрежност от страна на НАЕМАТЕЛЯ, то същия е длъжен да предаде автомобила и документацията при поискване от НАЕМОДАТЕЛЯ.

4.5. С изтичане на 24 часа след крайния срок за връщане на автомобила, ако НАЕМАТЕЛЯТ не е уведомил и подписал АНЕКС за удължаване на договора, той се смята за развален по право и НАЕМАТЕЛЯТ дължи незабавно връщане на автомобила. В този случай, при неизпълнение НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да поиска от органите на МВР да обявят автомобила за национално издирване, подава сигнал в прокуратурата за обсебване на автомобила, а НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка на НАЕМОДАТЕЛЯ в размер на наемната цена за всеки ден забава. Неустойката по предходното изречение се дължи от деня, в който наемателят е трябвало да предаде обратно автомобила до момента на неговото обратно предаване на НАЕМОДАТЕЛЯ. Тази неустойка се уговаря за обезщетяване на вреди от неизпълнението поради разваляне на договора, на което основание настоящата разпоредба обвързва страните и след момента на развалянето.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Допълнителен шофьор

5.1. Заплаща се € 3 на ден независимо от броя на допълнителните шофьори. Максимална такса е € 30.00 за наемен период. Допълнителните шофьори трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст и се посочват поименно при сключване на договора.

Продължителност на договора

5.2 Ако не е изрично определена, максималната продължителност на договорa за наем е 30 дни. След изтичане на 30-дневния период, когато се налага удължаване на наема, клиентът е длъжен да се яви в офиса за подновяване и подписване на нов последващ договор, а в противен случай се прилага т.4.5.

Валута 

5.3. Всички цени и допълнителни тарифи са в ЕВРО, платими в лева по фиксинга на БНБ в деня на разплащането и са крайни с включени всички такси в тях. Цената е базирана на 24-часов наем. Всеки ден започва в 0.00 часа. Всеки започнат ден се счита за пълен, без значение часът на връщане на наетия автомобил.

Доставка и/или прибиране

5.4.Услугата доставка и/или прибиране на автомобил е на стойност € 10 в границите на гр.София, а извън него – € 0,89  на км до точката на доставка и/или прибиране.

Шофьорска книжка

5.5 НАЕМАТЕЛЯТ и допълнителните шофьори трябва да притежават валидна шофьорска книжка, издадена най-малко от две години. Изисква се международна шофьорска книжка за свидетелства за управление, които не са на Латиница.

Такса гориво

5.6. Ако автомобилът е върнат с липсващо гориво, се заплаща € 7.00 /такса презареждане/ и цената на липсващото гориво по € 2.00 на литър. 

Случаите не касаят клиента, ако той ползва услуга „Prepaid Fuel”.

При заплащане на такса „Prepaid fuel”, клиентът предплаща стойността на горивото и получава правото да върне автомобила с непълен резервоар.

Такса предплатено гориво – 50

Пътни нарушения и претенции на трети лица

5.7. При глоби и/или всякакви други пътни нарушения или каквито и да било други претенции на трети лица, свързани с или основани на действие или поведение на НАЕМАТЕЛЯ, отправени и/или търсени/събирани от НАЕМОДАТЕЛЯ НАЕМАТЕЛЯТ следва да заплати незабавно след уведомлението от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. В случай на забава, за всеки ден от забавата, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на законната лихва начислявана върху съответната дължима сума до окончателното заплащане на тази сума, ведно с неустойка за обезщетение на сторени и административни и правни разноски в размер на € 200.

Застраховки

5.8. При нанесени щети, в случай на кражба на наетия автомобил или части от него, НАЕМАТЕЛЯТ е изцяло отговорен до пълната стойност на автомобила:

Застраховката “Гражданска отговорност” е включена в цената на наема.

Приемане извън работно време

5.9 Вземането на автомобил или доставянето му на адрес в извън работното време на офиса се предлага само с предварително запитване, направено 24 часа преди часа на наемане.

Прилага се еднократна такса в размер на:

Начин на плащане

5.10 Всички дължими суми се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ в ЕВРО или в лева по централния курс на БНБ за деня, предварително по приложена банкова сметка или в брой, на място при получаване на автомобила.

Зимно оборудване

5.11 За периода от 1 ноември до 31 март всички автомобили са оборудвани със зимни гуми и стъргалки за лед, които са включени в цената на наем.

Административна такса

5.12 Във всички случаи на щети или кражба на наетия автомобил, се заплаща такса в размер на € 50.00 за покриване на административните разходи на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Загуба

5.13 При загуба на регистрационни документи, винетен стикер, ключове от наетия автомобил или регистрационен номер на автомобила се дължи неустойка за обезщетение в размер на € 200.00. Неустойките не се дължат само ако задължението за заплащането им е изрично изключено с допълнителни клаузи или застраховки.

Пътуванe в чужбина

5.14 Единствено по допълнителна уговорка на страните.

С подписа си под настоящия документ НАЕМАТЕЛЯ потвърждава, че е получил екземпляр от тези Общи условия, прочел е и разбира напълно тяхното съдържание, във връзка с което заявява, че ги приема в цялост и без възражения.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ДЖИ ТИ РЕНТ” ЕООД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ

 1. ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в пълна изправност и добро експлоатационно-техническо състояние, отговарящо на всички изисквания за безопасност на движението, пълно окомплектован. Автомобилът е застрахован при условията на: „ПЪЛНО АВТОКАСКО” и  Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.

 1. При наемане на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да провери за неизправности по автомобила и ако установи такива, веднага да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ. Рекламации относно състоянието на автомобила се правят най-късно до предаването му от НАЕМОДАТЕЛЯ.
 2. При връщане на автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯТ прави оглед на същия. Ако се констатират липси или повреди по автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ дължи тяхното заплащане по оценка на вещо лице на застрахователя или с договорка между страните (НАЕМОДАТЕЛ-НАЕМАТЕЛ) с оглед актуалните пазарни цени.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

2.1. Своевременно да получава уговорения наем за ползването на автомобила;

2.2. Да проверява дали наетия автомобил се използва по предназначението на този договор без да пречи на НАЕМАТЕЛЯ;

2.3. Да изисква от НАЕМАТЕЛЯ информация за експлоатационно-техническото състояние на наетия автомобил;

НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен:

2.4. Да предостави наетия автомобил с пълен резервоар, в добро експлоатационно-техническо състояние, почистен след автомивка, ведно с всички принадлежности, числящи се към него след подписване на този договор, както и задължителните документи към него–регистрационен талон, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за годишен технически преглед.

2.5. Да предостави автомобила с приемо-предавателен протокол, в който се удостоверява предаването на автомобила в надлежно състояние: почистен автомобил, горивна наличност, съпровождащите документи и др. забележки ако има такива по автомобила.

2.6. Да осигури спокойно ползване на наетия автомобил от страна на НАЕМАТЕЛЯ за срока и действието на настоящия договор

2.7. При повреда на автомобила, която не може да се вмени във вина на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ подходящ заместващ автомобил. При обективна невъзможност за изпълнение на това задължение, договорът се прекратява, считано от датата на постъпване на автомобила за ремонт.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

НАЕМАТЕЛЯТ има право:

3.1. Да получи автомобила в добро техническо състояние и с редовни документи.

3.2. Да ползва спокойно автомобила според неговото предназначение за срока на договора.

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

 1. Да плаща изцяло и в срок уговореното в този договор възнаграждение и другите дължими плащания, без значение дали ползва автомобила или не и поради какви причини.

Да заплаща всички разходи и разноски, свързани с ползването и поддържането на наемното имущество, които не се покриват от НАЕМОДАТЕЛЯ, съгласно условията на договора, както и дължимите суми към трети лица.

 1. Да се грижи за автомобила с грижата на добър стопанин като предпочита неговото запазване пред запазване на своите вещи, да спазва стриктно техническите изисквания за експлоатация на автомобила, указанията на НАЕМОДАТЕЛЯ и общите условия на застрахователя към застрахователната полица, копие от които се предоставят на НАЕМАТЕЛЯ при подписване на договора и да го върне в добро техническо състояние и комплектованост на уговорената крайна дата за ползване.
 2. Да спазва стриктно инструкциите на производителя и НАЕМОДАТЕЛЯ, оторизираните от производителя или доставчика сервизи по отношение поддръжката, обслужването и ползването на наемното имущество, както и да ползва и да пази наемното имущество, в съответствие с изискванията на закона и грижата на добър търговец при условията на този договор. НАЕМАТЕЛЯТ поема задължението по този договор да не използва наетия АВТОМОБИЛ при екстремни условия (за спортни цели, такси, учебен, теглене на други превозни средства, претоварване, включително с пътници, съхранение и превозване на животни, запалителни вещества, замърсяващи предмети или предмети с лоша миризма и други подобни), за съхранение и превозване на наркотици, оръжия, както и всякакви други предмети, чието притежание е забранено със закон. 
 3. Да не извършва каквито и да е промени, допълнения или подобрения на автомобила без предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
 4. Всички повреди и липси, произлизащи от неправилната и/или небрежна ескплоатация, неспазване инструкциите на производителя, НАЕМОДАТЕЛЯ, оторизираните от производителя сервизи и Застрахователя и изобщо повреди и липси, които не са предмет на застраховката или ако са предмет на застраховката – не са платени от Застрахователя, както и повреди и липси, които не са предмет на производствената гаранция се отстраняват за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, който е длъжен да ги плати по действащите към момента “цени клиент с ДДС” на оторизирания сервиз, който е извършил ремонта в срок от 10 (десет) дни от получаване на уведомлението. Ако не го стори, то това е основание за разваляне на договора от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, който има право освен на цената на ремонта и на обезщетителна неустойка за забава в размер на 1% на ден върху нея, на незабавно плащане на неплатената част от цената на наемния договор и допълнителните суми.
 5. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да възстанови на НАЕМОДАТЕЛЯ всички суми, дължими за глоби/имуществени санкции и административни наказания, в срок от 5 работни дни от датата на уведомяването му. 
 6. При настъпване на застрахователно събитие НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено застрахователите по застраховка „Автокаско” и „Гражданска отговорност” и компетентните държавни органи и да осигури и представи всички необходими документи, изисквани от НАЕМОДАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и съответните държавни органи за установяване и доказване на застрахователното събитие, определяне и изплащане на съответното обезщетение. В случай на кражба на автомобила да уведоми незабавно, но не по-късно от 24 часа НАЕМОДАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и компетентните държавни органи и предаде 2-ра част от свидетелството за регистрация, прилежащите към автомобила ключове  и дистанционни за алармената инсталация (ако има такива). В противен случай, съгласно застрахователните условия, Застрахователят има право да не признае застрахователното събитие “кражба” и не изплати застрахователното обезщетение на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
 7. Да не преотстъпва ползването на автомобила на други лица, включително и членове на семейството му, без изричното съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
 8. Да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за всички възникнали проблеми по време на ползването, включително технически повреди или посегателства от страна на трети лица.
 9. Да не управлява наетия автомобил след употреба на алкохол или друго упойващо вещество. В случай на настъпило ПТП с автомобила, при което се констатира от контролните органи употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество от водача на автомобила, независимо от това, чия е вината за ПТП, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ всички разходи за ремонта на наетия автомобил плюс двойния размер на наема за всеки пропуснат ден.
 10. Да не оставя в автомобила предадените му документи за регистрация, застраховка„Гражданска отговорност” и талон за годишен технически преглед (ГТП). В противен случай, при противоправно отнемане на автомобила ведно с посочените документи, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ пълния размер на застрахователната сума по застраховка АВТОКАСКО на автомобила, по оценка на вещото лице на застрахователната компания или по договорка между двете страни (НАЕМАТЕЛ-НАЕМОДАТЕЛ) според средната пазарна цена на автомобила към деня на събитието. При загуба на документи, ключове, липсващи съоръжения или друго оборудване, неразделна част от автомобила, то същите следва да се заплатят/възстановят/ от НАЕМАТЕЛЯ в размер на актуалната към момента на установяване на загубата цена.
 11. В случай на ПТП с наетия автомобил, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изиска съставянето на протокол от органите на МВР и да представи същия на НАЕМОДАТЕЛЯ. При непредставяне на такъв протокол, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ всички разноски по покриването на щетата. Когато по вина на НАЕМАТЕЛЯ настъпи увреда при ползването /управлението/ на автомобила при обстоятелства, при които застрахователната компания откаже изплащане на обезщетение /употреба на алкохол, др.упойващи субстанции, забранени от закона, както и при обсебване и др., предвидени в НК случаи, съставляващи престъпление/, то НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за пълното обезщетение в размера на оценената от вещото лице на застрахователя щета /или по пазарната цена към деня на събитието/, както и за разноските по оценката и отстраняването на повредата до възстановяването на автомобила в първоначалното експлоатационно-техническо състояние, в това число и за състоянието на външен и вътрешен интериор, при което НАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил автомобила.
 12. В случай на претърпяно ПТП или друга щета, пряка и непосредствена последица от ползването /управлението/ на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, които налагат спирането на автомобила от движение и ремонт в сервиз, до отстраняване на повредата, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ наемната цена за всеки ден – от приемането на колата в сервиз, престоят в сервиз за отремонтиране на щетата до окончателното отремонтиране на щетата, в следствие на която автомобилът за отдаване под наем не е работил по предназначение.
 13. С подписване на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ се счита за предупреден и получил указания от НАЕМОДАТЕЛЯ да спазва правилата за движение по пътищата, както и всички законови ограничения на пътя съгласно ЗДвП. НАЕМАТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да спазва правилата за движение по пътищата, както и всички ограничения на пътя съгласно ЗДвП. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за извършени от НАЕМАТЕЛЯ нарушения на ЗДвП по време на ползване на автомобила, както и за снимки, констатиращи превишена от допустимата скорост от стационарни или мобилни камери на органите на МВР.
 14. Рискът от погиване, включително повреждане, конфискация, отнемане от държането, спиране от движение и др. подобни на наемното имущество преминава върху НАЕМАТЕЛЯ от момента на получаването му с приемо-предавателен протокол и не е основание за неплащане на наемна цена и другите дължими суми.

Гориво

3.16 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да зарежда автомобила за своя сметка. НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за наличността на горивото в автомобила, докато същия е във владението на НАЕМАТЕЛЯ. В случай на свършване на горивото или каквато и да е друга причина от естество, свързано със стопанисванетои управлението на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, разходите за ПЪТНА ПОМОЩ по репатрирането на автомобила до обслужващия НАЕМОДАТЕЛЯ сервиз, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.При зареждане с погрешно гориво НАЕМАТЕЛЯТ заплаща стойността на един резервоар гориво, таксата за ремонт и репатриране на автомобила.

Почистване

3.17 НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ автомобила след почистване в автомивка. В същото състояние НАЕМАТЕЛЯТ следва да върне автомобила, а в случай, че няма възможност да организира това, то при връщане на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ заплаща цената за услугата в размер на 10.00 евро, което обстоятелство се отразява в Приемо-Предавателния Протокол.

3.18 Ако желае продължаване на срока на договора, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми за това НАЕМОДАТЕЛЯ най-малко 24 часа преди изтичане на срока на договора, като в този случай удължаване на срока на договора е валидно единствено с подписване на АНЕКС между страните.

3.19 Да осигури опазването на автомобила от посегателства, като го паркира само на охраняем паркинг или гараж, с включена алармена система и други налични технически средства за защита, като вземе всички предпазни мерки;

3.20 След изтичане на уговорения срок, както и при предсрочно прекратяване на договора, да върне автомобила на указаното място, в рамките на установеното за НАЕМОДАТЕЛЯ работно време.

В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ прекрати предсрочно действието на договора или същият бъде развален по негова вина от НАЕМОДАТЕЛЯ, то той дължи обезщетителна неустойка в размер на 95% от оставащите до края на срока наемни вноски.

3.21 Да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за всички претърпени щети, липси и пропуснати ползи изцяло, ако:

3.22 Да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯТ при всеки случай на констатирани щети по автомобила, които не са резултат от обичайна употреба и нормално износване, ако това не е покрито от застраховател или е уговорено друго.

3.23 НАЕМАТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение във всеки случай на:

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява в следните случаи:

4.1. С изтичане срока на договора.

4.2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено и при уреждане на всички финансови въпроси, свързани с ползването на автомобила

4.3. Предсрочно от НАЕМОДАТЕЛЯ, ако автомобилът не се използва по предназначение и в нарушение на настоящия договор.

4.4. При грубо нарушение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ за опазване на автомобила, по преценка на НАЕМОДАТЕЛЯТ, че се застрашава или унищожава автомобила в резултат на груба небрежност от страна на НАЕМАТЕЛЯ, то същия е длъжен да предаде автомобила и документацията при поискване от НАЕМОДАТЕЛЯ.

4.5. С изтичане на 24 часа след крайния срок за връщане на автомобила, ако НАЕМАТЕЛЯТ не е уведомил и подписал АНЕКС за удължаване на договора, той се смята за развален по право и НАЕМАТЕЛЯТ дължи незабавно връщане на автомобила. В този случай, при неизпълнение НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да поиска от органите на МВР да обявят автомобила за национално издирване, подава сигнал в прокуратурата за обсебване на автомобила, а НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка на НАЕМОДАТЕЛЯ в размер на наемната цена за всеки ден забава. Неустойката по предходното изречение се дължи от деня, в който наемателят е трябвало да предаде обратно автомобила до момента на неговото обратно предаване на НАЕМОДАТЕЛЯ. Тази неустойка се уговаря за обезщетяване на вреди от неизпълнението поради разваляне на договора, на което основание настоящата разпоредба обвързва страните и след момента на развалянето.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Допълнителен шофьор

5.1. Заплаща се € 3 на ден независимо от броя на допълнителните шофьори. Максимална такса е € 30.00 за наемен период. Допълнителните шофьори трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст и се посочват поименно при сключване на договора.

Продължителност на договора

5.2 Ако не е изрично определена, максималната продължителност на договорa за наем е 30 дни. След изтичане на 30-дневния период, когато се налага удължаване на наема, клиентът е длъжен да се яви в офиса за подновяване и подписване на нов последващ договор, а в противен случай се прилага т.4.5.

Валута 

5.3. Всички цени и допълнителни тарифи са в ЕВРО, платими в лева по фиксинга на БНБ в деня на разплащането и са крайни с включени всички такси в тях. Цената е базирана на 24-часов наем. Всеки ден започва в 0.00 часа. Всеки започнат ден се счита за пълен, без значение часът на връщане на наетия автомобил.

Доставка и/или прибиране

5.4.Услугата доставка и/или прибиране на автомобил е на стойност € 10 в границите на гр.София, а извън него – € 0,89  на км до точката на доставка и/или прибиране.

Шофьорска книжка

5.5 НАЕМАТЕЛЯТ и допълнителните шофьори трябва да притежават валидна шофьорска книжка, издадена най-малко от две години. Изисква се международна шофьорска книжка за свидетелства за управление, които не са на Латиница.

Такса гориво

5.6. Ако автомобилът е върнат с липсващо гориво, се заплаща € 7.00 /такса презареждане/ и цената на липсващото гориво по € 2.00 на литър. 

Случаите не касаят клиента, ако той ползва услуга „Prepaid Fuel”.

При заплащане на такса „Prepaid fuel”, клиентът предплаща стойността на горивото и получава правото да върне автомобила с непълен резервоар.

Такса предплатено гориво – 50

Пътни нарушения и претенции на трети лица

5.7. При глоби и/или всякакви други пътни нарушения или каквито и да било други претенции на трети лица, свързани с или основани на действие или поведение на НАЕМАТЕЛЯ, отправени и/или търсени/събирани от НАЕМОДАТЕЛЯ НАЕМАТЕЛЯТ следва да заплати незабавно след уведомлението от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. В случай на забава, за всеки ден от забавата, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на законната лихва начислявана върху съответната дължима сума до окончателното заплащане на тази сума, ведно с неустойка за обезщетение на сторени и административни и правни разноски в размер на € 200.

Застраховки

5.8. При нанесени щети, в случай на кражба на наетия автомобил или части от него, НАЕМАТЕЛЯТ е изцяло отговорен до пълната стойност на автомобила:

Застраховката “Гражданска отговорност” е включена в цената на наема.

Приемане извън работно време

5.9 Вземането на автомобил или доставянето му на адрес в извън работното време на офиса се предлага само с предварително запитване, направено 24 часа преди часа на наемане.

Прилага се еднократна такса в размер на:

Начин на плащане

5.10 Всички дължими суми се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ в ЕВРО или в лева по централния курс на БНБ за деня, предварително по приложена банкова сметка или в брой, на място при получаване на автомобила.

Зимно оборудване

5.11 За периода от 1 ноември до 31 март всички автомобили са оборудвани със зимни гуми и стъргалки за лед, които са включени в цената на наем.

Административна такса

5.12 Във всички случаи на щети или кражба на наетия автомобил, се заплаща такса в размер на € 50.00 за покриване на административните разходи на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Загуба

5.13 При загуба на регистрационни документи, винетен стикер, ключове от наетия автомобил или регистрационен номер на автомобила се дължи неустойка за обезщетение в размер на € 200.00. Неустойките не се дължат само ако задължението за заплащането им е изрично изключено с допълнителни клаузи или застраховки.

Пътуванe в чужбина

5.14 Единствено по допълнителна уговорка на страните.

С подписа си под настоящия документ НАЕМАТЕЛЯ потвърждава, че е получил екземпляр от тези Общи условия, прочел е и разбира напълно тяхното съдържание, във връзка с което заявява, че ги приема в цялост и без възражения.

>